Prices

All prices are shown in Euro, and include tax.

Customers residing outside the European Union may be charged with additional taxes.  Prices are excluded of all taxes applicable by the custom law of your country. If you are a non-european customer, please inform yourself of your country legal duties before purchasing.

Delivery expenses are paid by the customer and depend on the items selected and the geographical zone they are sent to.

Payment

All purchases must be paid by one of the available payment methods mentioned below.

By choosing PayPal payment, customers are automatically redirected to the secure PayPal payment page after Checkout. If you are not a PayPal user yet, you will have to register in the PayPal website, and use it from almost anywhere in the world, benefiting from additional safety and speed for any refunds. For PayPal payments, general PayPal security terms apply.

If you wish to pay by direct bank transfer, please contact us by email : napo@napoimages.com

Please note that due to occasional limited availability, we cannot guarantee that a particular book or print will be available by the time you finalize your order. In these circumstances, we will notify you and re-fund you as soon as possible with any sum debited from your credit/debit card.

Return Policy

Items must be returned by registered mail within 14 working days from date of receipt, provided they are in the same condition as received. Returns must be paid for by the customer. Customers may choose a replacement of item, a credit note or a refund.

Refunds by bank transfer are applied if the original payment was made by bank transfer. In case the payment was made with PayPal, returns will be made through PayPal and become instantly availabe.

We recommend all customers to:

1. Check if the package is in good condition.

2. If the package is damaged, open the package asking the delivery person to wait for the verification and check if the product is according to order and if no external visible defects exist.

3. In case of non-conformity with what was ordered, may it be an error on the delivered product or a visible defect, please reject the delivery and point out the problem by filling out the form made for this kind of events. Give back the package(s) with all it’s contents to the delivery person/company.

Protection of your personal data

Any personal information requested will be used only to process your orders or provide support and information about new arrivals. Under no circumstances will your personal information be given away or sold to third parties.

Shipping / Delivery

Orders shipped to Poland should be received within 3-5 working days. Orders shipped to other EU countries should be received within 3-10 working days. Orders shipped to the United States of America and other regions should be received within 7-20 working days.

Regulamin Sklepu

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ NAPOSHOP

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania niezarobkowego pośrednictwa pomiędzy autorami prezentowanych dzieł, materiałów i treści artystycznych, a ich odbiorcami z wykorzystaniem strony internetowej http://www.napoimages.com/SHOP.

Strona internetowa http://www.napoimages.com/SHOP nie jest sklepem internetowym w rozumieniu prawa polskiego, lecz platformą prezentującą twórczość autorów współpracujących z Fundacją, stworzoną i administrowaną przez Fundację Napo w celu promowania ich działań, zgodnie z jej statutem.

1. Definicje umowy

Dni robocze oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską;

b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

Hasło oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji na stronie Internetowej Naposhop, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na stronie Internetowej Naposhop.

Klient oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

Login oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta na stronie Internetowej Naposhop. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

Przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności na strony Internetowej Naposhop.

Sprzedawca oznacza właściciela wybranych przez klienta dzieł, materiałów i treści artystycznych prezentowanych za pośrednictwem strony napoimages.com/SHOP

Strona Internetowa Naposhopoznacza strony internetowe, działające w domenie napoimages.com/SHOP

Administrator – oznacza Fundację Napo, właściciela Strony Internetowej Naposhop.

Towar oznacza dzieło, materiał lub treść artystyczną przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Naposhop, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej bezpośrednio między Sprzedawcą a Klientem.

Trwały nośnik oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

2. Postanowienia ogólne i korzystanie z Naposhop

Wszelkie prawa do Naposhop, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Naposhop a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Naposhop (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Fundacji Napo, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Fundacji wyrażoną na piśmie.

Fundacja Napo dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej Naposhop było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Naposhop to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Naposhop jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Naposhop, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Naposhop na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Naposhop.

W celu złożenia zamówienia w za pośrednictwem Strony Internetowej Naposhop oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Naposhop, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sprzedawcy, Strony Internetowej Naposhop lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator  nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej Naposhop w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Fundacji Napo.

W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia na Stronie Internetowej Naposhop.

W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Naposhop i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Administratora poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Administratora. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

3. Zamówienia

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Naposhop nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Naposhop przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Naposhop, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” (na stronie po angielsku: “ADD TO BASKET”) pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Naposhop. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” (na stronie po angielsku: “CART”) sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Administratora, wybierając na Stronie Internetowej Naposhop przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” (na stronie po angielsku: “CHECKOUT”). Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Administratora, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

Po złożeniu zamówienia, Administrator przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Administrator przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Administrator  potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

4. Płatności

Ceny na Stronie Internetowej Naposhop zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  • przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal

Klient jest każdorazowo informowany przez Administratora na Stronie Internetowej Naposhop o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

5. Dostawa

Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej i poza UE. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

Administrator zamieszcza na Stronie Internetowej Naposhop informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Naposhop liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy , wypisany dowód sprzedaży.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres shop@napoimages.com W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Usługi nieodpłatne

Administrator świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Prowadzenie Konta Klienta.

Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Naposhop, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.

Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Administratorowi, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Administratora, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

Administrator jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Administratora lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Naposhop lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Administrator zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

8. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Pośrednikiem w sprzedaży dzieł, materiałów i treści artystycznych drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Fundacja Napo.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

Zbiór danych osobowych przekazanych Administratorowi zgłaszany jest przez Administratora Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Klient przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

Każdy kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

Administrator przekazuje dane osobowe Klienta Sprzedawcy i Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie PayPal Inc.

Zarówno Klient, jak i Administrator mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Administratora z oświadczeniem woli Klienta.

Administrator wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Naposhop.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Administratora do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Naposhop. Administrator poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2018 r.

Updating…
  • No products in the basket.